Algemene voorwaarden

 1. – Begrippen en toepasselijkheid
  1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
   1. ishipit: de te Almere gevestigde besloten vennootschap ishipit B.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen;
   2. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door ishipit via het Platform worden aangeboden aan de Gebruiker, het Pakketpunt en de Koerier, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Orders naar het relevante Pakketpunt en/of de relevante Koerier;
   3. Gebruiker: de partij die via het Platform diensten afneemt van het Pakketpunt en/of de Koerier;
   4. Pakketpunt: aanbieder die door de Gebruiker kan worden ingeschakeld voor het verzorgen van diensten ter zake te verzenden goederen (inontvangstneming, opslag, afgifte, etc.);
   5. Koerier: aanbieder van koeriersdiensten die door de Gebruiker dan wel het Pakketpunt kan worden ingeschakeld;
   6. Aanbod: het dienstenaanbod van het Pakketpunt en/of de Koerier waarvan door de Gebruiker via het Platform bij het Pakketpunt en/of de Koerier gebruik kan worden gemaakt;
   7. Order: een order van de Gebruiker geplaatst bij een Pakketpunt en/of Koerier ter zake het door de Gebruiker geselecteerde Aanbod;
   8. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de Gebruiker en anderzijds het Pakketpunt en/of de Koerier ter zake de te verzenden of de aan te nemen goederen;
   9. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van ishipit en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gesteld.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ishipit en een ieder die gebruik maakt van het Platform, een ieder die zich toegang verschaft tot het Platform en een ieder die naar het Platform navigeert. ishipit verbindt zich slechts tot het verlenen van de Service. ishipit is niet verantwoordelijk voor het Aanbod of de uitvoering van de Overeenkomsten. ishipit heeft echter enkele derdenbedingen in deze algemene voorwaarden opgenomen, die door het Pakketpunt dan wel de Koerier kunnen worden ingeroepen indien zij worden aangesproken ter zake de door hen verleende diensten.
 2. – Gegevens ishipit
  1. De Service wordt verleend door ishipit B.V.:
   • – adres: Transistorstraat 31, 1322 CK Almere
   • – KvK: 67943659
   • – BTW-nr: 857236337B01
   • – email: info@ishipit.nl
   • – website: www.ishipit.nl
 3. – Toegang tot het Platform
  1. De Service aangeboden door ishipit kan alleen worden afgenomen door via het Platform geregistreerde Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers.
  2. ishipit verstrekt toegang tot het Platform aan Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening door de Pakketpunten en/of Koeriers aan de Gebruikers. ishipit is daartoe afhankelijk van de door Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers verstrekte informatie. Indien mogelijk, controleert ishipit deze informatie op juistheid bij instanties zoals Experian en KVK. Iedere aansprakelijkheid van ishipit voor deze informatie is uitgesloten. Wanneer ishipit in redelijkheid mag vermoeden dat een Gebruiker, Pakketpunt en/of Koerier onjuiste en/of misleidende gegevens heeft verstrekt, dan behoudt ishipit zich het recht voor om de account(s) van de betreffende Gebruiker, het Pakketpunt en/of de Koerier te verwijderen en (verdere) toegang tot het Platform te weigeren. Tevens behoudt ishipit zich het recht voor Gebruikers, Koeriers en/of Pakketpunten met een – op basis van de bevindingen van Experian of KVK – hoog risico profiel niet toe te laten op het Platform. Daarnaast worden personen of bedrijven toegang ontzegd waarvan is vastgesteld dat het opgegeven rekening nummer niet aan die persoon of het bedrijf kan worden gekoppeld. ishipit zal in dat geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
  3. ishipit behoudt zich tevens het recht voor onbevestigde accounts of accounts die voor langere tijd inactief zijn, te verwijderen en/of te wijzigen. Daarnaast behoudt ishipit zich het recht voor diensten aan een ieder te beëindigen of te weigeren en/of een account te verwijderen, in het bijzonder indien een Gebruiker, Pakketpunt of Koerier zich niet aan de met ishipit gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden houdt of waarbij frauduleus handelen wordt vermoed of kan worden aangetoond.
  4. De Gebruikers, de Pakketpunten en de Koeriers verbinden zich om af te zien van de volgende handelingen:
   1. oneigenlijk, onwettig of immoreel gebruik van de diensten gefaciliteerd door ishipit;
   2. het Platform te gebruiken voor beledigende, obscene, discriminerende, misleidende, bedrieglijke of strafbare activiteiten of dergelijke inhoud op het Platform te creëren of te verzamelen;
   3. (beeld)merken, handelsmerken, handelsnamen en andere gegevens die de rechten van ishipit weergeven, te verwijderen, aan te passen of daar anderszins inbreuk op te maken; d. het Platform te gebruiken voor het verkopen of kopen van producten of diensten anders dan aangeboden door ishipit;
   4. acties te ondernemen die de feedback en het ratingssyteem kunnen ondermijnen;
   5. door plaatsing van informatie op het Platform inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige partij.
  5. ishipit zal de gegevens van Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers behandelen en verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Policy welke te vinden is op onze website.
  6. ishipit behoudt zich het recht voor Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers reclame en/of informatie over de activiteiten van ishipit via email of een ander soortgelijk communicatiemiddel toe te sturen.
 4. – Het Aanbod
  1. ishipit publiceert het Aanbod namens de Pakketpunten en de Koeriers op het Platform, overeenkomstig de door de Pakketpunten en de Koeriers aangeleverde informatie. ishipit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gepubliceerde Aanbod.
  2. ishipit behoudt zich het recht voor om informatie die naar haar mening ongeschikt is voor plaatsing op het Platform, niet te plaatsen en zal, indien deze situatie zich voordoet, het betreffende Pakketpunt en/of de betreffende Koerier daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
  3. ishipit behoudt zich het recht voor informatie afkomstig van derden op het Platform te plaatsen doch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.
 5. – De Overeenkomst
  1. De Gebruiker gaat door middel van het plaatsen van een Order direct een Overeenkomst aan met een Pakketpunt en/of een Koerier voor de levering van het door de Gebruiker geselecteerde Aanbod. ishipit is geen partij bij de Overeenkomst en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst
  2. De Gebruiker is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde contactgegevens en/of betaalgegevens onverwijld aan ishipit en aan het betreffende Pakketpunt en/of aan de betreffende Koerier, te melden.
  3. Indien de Gebruiker kiest voor het bezorgen van goederen op zijn adres of het laten ophalen op zijn adres, dan dient hij/zij aanwezig te zijn op het door de Gebruiker aangegeven bezorg- /ophaaladres om de goederen in ontvangst te kunnen nemen of te kunnen afgeven.
  4. De Gebruiker kan enkel gebruik maken van de dienst tot het retourneren van goederen naar een (web)winkel door een Pakketpunt en/of Koerier, wanneer de (web)winkel voor dit retourneren geen kosten in rekening brengt.
  5. De Gebruiker kan een bij een Koerier geplaatste Order annuleren tot het moment dat de Koerier heeft bevestigd op het afhaaladres te zijn. Een bij een Pakketpunt geplaatste Order kan alleen worden geannuleerd wanneer dit ook leidt tot het daadwerkelijk niet bezorgen van een deze Order bij het Pakketpunt.
  6. De Koerier kan een geplaatste Order te allen tijde annuleren.
  7. Het Pakketpunt kan een geplaatste Order niet annuleren.
 6. – Verzekering
  1. Indien aangeboden, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de te verzenden goederen te verzekeren tegen schade en verlies. De hieraan verbonden kosten worden automatisch berekend tijdens het aanmaken van een Order.
  2. De te verzenden goederen kunnen tot maximaal een bedrag ad € 500,– worden verzekerd.
  3. Wanneer de Gebruiker een beroep wenst te doen op een afgesloten verzekering, dient de Gebruiker eerst de klachtenprocedure volledig en conform de door ishipit gestelde eisen te doorlopen.
  4. Indien aangeboden, hebben de Pakketpunten en de Koeriers de mogelijkheid om maandelijks een ongevallenverzekering en/of een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten onder de daarvoor geldende voorwaarden. De Pakketpunten en de Koeriers kunnen enkel een beroep doen op een afgesloten verzekering, indien de Pakketpunten en de Koeriers kunnen aantonen dat de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van een Overeenkomst.
  5. Koeriers die gebruikmaken van een voertuig op kenteken (bijvoorbeeld auto of scooter) en opdrachten willen uitvoeren via ishipit, dienen dit te melden bij de WA-verzekeraar van het betreffende voertuig en zich te vergewissen of de verzekering eventuele aansprakelijkheidsrisico’s dekt.
 7. – Rechten en verplichtingen Gebruiker, Pakketpunt en Koerier
  1. Gebruikers, Pakketpunten en Koeriers zullen alle wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op de gesloten Overeenkomsten en/of de verstrekte dienst, waaronder, indien van toepassing, HaCCP regelgeving.
  2. Het Pakketpunt zal de betreffende goederen opslaan totdat de goederen, binnen de gestelde termijn, zijn opgehaald door de Gebruiker dan wel zijn afgeleverd door het Pakketpunt of de Koerier. Het Pakketpunt heeft het recht om de goederen terug te sturen naar de afzender indien de Gebruiker deze niet binnen 14 dagen na aflevering bij het Pakketpunt heeft opgehaald bij het Pakketpunt, tenzij anders is afgesproken tussen het Pakketpunt en de Gebruiker.
  3. Het Pakketpunt en de Koerier hebben het recht goederen te weigeren indien zij van mening zijn dat de goederen gevaarlijk of illegaal zijn, speciale opslagcondities nodig hebben welke niet zijn afgesproken, of wanneer de goederen afkomstig zijn van een onbekende afzender.
  4. Het Pakketpunt en de Koerier zijn verplicht de goederen op gepaste wijze en met de vereiste zorgvuldigheid te behandelen en, indien van toepassing, op te slaan.
  5. Het Pakketpunt is verplicht de goederen enkel af te geven aan een partij die daartoe een juiste pincode verstrekt.
 8. – Klachten
  1. Klachten over het Aanbod en/of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Pakketpunt en/of de Koerier te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde contactgegevens. ishipit kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol spelen.
  2. Klachten over de Service dienen via het contactformulier, per email of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van ishipit via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde contactgegevens.
  3. Wanneer een klacht wordt ingediend, dienen daarbij een omschrijving van de klacht, de aard van de geleden schade en de factuurwaarde van het betreffende goed te worden verstrekt.
  4. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, te worden ingediend.
  5. ishipit is geen partij bij klachten inzake geen, te late of onvolledige levering. Eventuele disputen dienen onderling door Gebruiker en Koerier en/of Pakketpunt te worden opgelost.
 9. – Facturering en betaling
  1. Op het moment dat een Overeenkomst tot stand is gekomen en de opdracht door de Koerier of het Pakketpunt is uitgevoerd, ontstaat er een betalingsverplichting van de Gebruiker. De Gebruiker dient aan deze betalingsverplichting te voldoen door middel van iDEAL en dient derhalve over een Nederlandse bankrekening te beschikken.
  2. De Gebruiker dient aan de Koerier en/of het Pakketpunt verschuldigde kosten direct te voldoen. Wanneer en zolang een Gebruiker niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het de Gebruiker niet worden toegestaan verdere Overeenkomsten via het Platform te sluiten.
  3. Wanneer de Gebruiker binnen drie weken na het sluiten van de Overeenkomst niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal de account van de Gebruiker worden verwijderd en zal het Gebruiker niet worden toegestaan op enig later moment gebruik te maken van het Platform, een en ander onverminderd het recht van ishipit, het Pakketpunt en/of de Koerier om schadevergoeding te vorderen. ishipit zal namens de Koerier of het Pakketpunt de vordering uit handen geven aan een incasso bureau.
 10. – Aansprakelijkheid
  1. Enige aansprakelijkheid van ishipit, ongeacht of deze is gebaseerd op overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, is beperkt tot € 7.500,– (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien van ishipit zelf, waaronder wordt verstaan de directie of leidinggevende personen binnen het bedrijf van ishipit.
  2. De verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, ligt volledig bij het Pakketpunt en/of de Koerier. Enige aansprakelijkheid van Pakketpunten en van Koeriers jegens iedere andere partij dan ishipit is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van het beschadigde of verloren gegane gewicht of, indien dit lager is, de factuurwaarde van de goederen, met een maximum van € 7.500,– (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Pakketpunten en Koeriers kunnen jegens iedere partij anders dan ishipit een beroep op deze bepaling doen.
  3. Het Pakketpunt en de Koerier zijn verplicht ishipit te vrijwaren voor alle vorderingen van Gebruikers en/of derden in verband met een Overeenkomst en/of in verband met het gebruik van het Platform door het Pakketpunt en/of de Koerier.
  4. De Gebruikers zijn verplicht ishipit, de Pakketpunten en/of de Koeriers te vrijwaren voor alle vorderingen ter zake schade ontstaan door de aard of inhoud van de goederen.
 11. – Toepasselijk recht
  1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 12. – Bevoegde rechter
  1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de op grond van Nederlands recht bevoegde rechter.